آیین نامه ی اجرایی مدارس

آيين‌نامه‌ي اجرايي مدارس

فصل پنجم - پوشش و لباس دانش‌آموزان

ماده 64- لباس دانش آموزان بايد از نظر دوخت و رنگ ساده و داراي ظاهري آراسته و متناسب با محيط آموزشي و تربيتي مدرسه باشد.

ماده 65- دانش آموزان بايد علاوه بر استفاده از پوشش مناسب در مدرسه، در، آمد و رفت به مدرسه نيز از لباس و پوشش مناسب و فاقد هر گونه تصوير و نوشته استفاده كنند.

ماده66- لباس دانش آموزان علاوه بر پوشش، نشان وقار و عفاف آنان است، شكل و دوخت لباس آنان بايد با شئون اسلامي متناسب باشد.

فصل ششم - مقررات انضباطي دانش‌آموزان

وظايف دانش‌آموزان

ماده68- دانش آموزان در دوران تحصيل موظفند موازين اسلامي و مقررات آموزش و پرورش را در اخلاق و رفتار خويش رعايت كنند كه اهم آنها به شرح زير است:

1-      رعايت شعائر ديني.

2-     رعايت ادب و احترام نسبت به مدير، معاون ، معلمان، مربيان و ديگر كاركنان مدرسه.

3-     رعايت حسن رفتار و اخلاق و همكاري با ساير دانش آموزان

4-     سعي شايسته در تحصيل، رعايت مقررات آموزشي و تربيتي، انجام فرائض ديني و مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي مدرسه

5-   حضور به موقع در مدرسه و خروج از آن در پايان ساعات مقرر.(حضور در مدرسه در غير ساعات مقرر براي استفاده از زمين ورزش، آزمايشگاه، كتابخانه، فعاليتهاي پرورشي و ... منوط به اجازه ولي دانش آموز و موافقت مدير و به سرپرستي او يا يكي از كاركنان مدرسه مجاز خواهد بود.)

6-     حضور مرتب در مدرسه و كلاس درس در تمام مدتي كه مدرسه رسما داير است.

7-     رعايت بهداشت و نظافت فردي و همكاري با دانش آموزان ديگر و مسئولين مربوط در پاكيزه نگهداشتن فضاي مدرسه

8-    استفاده از لباس، كفش، جوراب ساده و مناسب و اصلاح موي سر متناسب با شئون دانش‌آموزي.

9-    خود داري از بكار بردن وسايل تجملي و آرايشي و پرهيز از همراه آوردن اشياء گرانبها و وسايل غير مرتبط با امور تحصيلي به مدرسه. (گردن‌بند - موبايل - وسايل صوتي و ...)

10-     خريد و فروش در مدرسه به هر عنوان غيرقانوني مي‌باشد.

11-   مراقبت از وسايل شخصي و اهتمام در حفظ و نگهداري اموال، تجهيزات و ساختمان مدرسه.(چنانچه دانش آموزي به وسايل و ساختمان مدرسه يا ساير دانش آموزان خسارت وارد آورد، بايد خسارت وارده توسط دانش آموز يا ولي وي جبران شود.)

ماده 69- مدير موظف است در مواردي كه دانش آموز تاخير ورود مكرر يا غيبت موجه داشته باشد، مراتب را به اطلاع ولي وي برساند تا با همكاري ولي چاره جويي لازم معمول شود.

ماده70- غيبت غيرموجه و تاخير ورود دانش آموز در دفتر انضباطي ثبت و موجب كسر نمره انضباط مي شود و در صورت تاخير ورود مكرر يا غيبت بيش از حد، مدير مدرسه موظف است با نظر شوراي مدرسه تصميم مقتضي را برابر مفاد ماده 76 اتخاذ نمايد و مراتب را كتباً به ولي دانش آموز ابلاغ كند.

ترغيب و تشويق

ماده71- مدير مدرسه بايد براي ترغيب دانش آموزان به انجام صحيح وظايف خويش برنامه هايي را تهيه و با تاييد شوراي مدرسه اجرا كند.

ماده72- دانش آموزاني كه وظايف خود را به نحو شايسته انجام مي دهند، به روشهاي زير مورد تشويق قرار گيرند:

1-      تشويق شفاهي در كلاس در حضور دانش آموزان.

2-     تشويق شفاهي در مراسم آغازين در حضور كليه دانش آموزان.

3-     تشويق كتبي و شفاهي در كلاس و اعلام آن به ولي دانش آموز.

4-     تشويق كتبي و شفاهي در حضور كليه دانش آموزان.

5-     اعطاي جايزه يا لوح تقدير با امضاي مدير مدرسه در حضور همه دانش آموزان

6-     تشويق كتبي و اعطاي لوح تقدير از طرف اداره آموزش و پرورش.

7-     معرفي براي شركت در اردوهاي تربيتي، آموزشي و فرهنگي

8-    اعطاي نشان‌هاي دانش آموزي برابر ضوابط مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش

تبصره ـ اتخاذ تصميم در مورد بند 1 با معلم و مربي دانش آموز و بندهاي 2 لغايت 5 توسط مدير مدرسه و بندهاي 6 و7 پس از تاييد شوراي مدرسه انجام خواهد گرفت.

ماده73- در انجام هر نوع تشويق بايد موارد ذيل رعايت شود:

1-    برنامه هاي تشويقي مدرسه بايد منجر به تشويق و انگيزش دروني در دانش آموزان شده و روح اميد، تعاون، عشق به كار و كوشش و جديت را در آنان توسعه دهد.

2-     ملاك اصلي در تشويق ، سعي و كوشش دانش آموز و ميزان پيشرفت وي در مقايسه با وضع قبلي خود باشد.

3-     تشويق بايد به گونه‌اي انجام پذيرد كه علت آن براي فردي كه تشويق مي شود و ساير دانش آموزان روشن باشد.

4-     جوايزي كه تهيه مي شود بايد متناسب با سن و ذوق دانش آموز باشد و ارزش آموزشي و تربيتي آن مورد توجه قرار گيرد.

5-     خلاصه تشويق‌هاي مهم بايد در پرونده تحصيلي دانش آموزان درج شود و در صورت عدم حضور اوليا به نحو مناسب به اطلاع آنان برسد.

6-    تشويق هيچ دانش آموزي نبايد سبب تحقير دانش آموز ديگري شود و در اعمال تشويق ها نبايد تبعيض و استثنايي بين دانش آموزان قائل شد.

تنبيه

ماده74- قصور و سهل انگاري دانش آموزان نسبت به انجام وظايف خود تخلف محسوب مي شود. مدير، شوراي مدرسه، معاونان و مربيان موظفند قبل از اعمال هر گونه تنبيه از وضع و موقعيت محصل اگاهي يابند و درجستجوي انگيزه و علت تخلف برآيند و نسبت به رفع آن اقدام كنند.

ماده75- تنبيه بايد توجه دانش آموز را به اشتباه خود جلب و زمينه مناسب را براي ايجاد رفتار مطلوب در وي فراهم نمايد لذا اعمال تنبيه بايد متكي به يافته‌هاي علمي و استفاده از الگوهاي مناسب تغيير رفتار باشد تا موجب تجري دانش آموز و اصرار وي بر تكرار اشتباه نشود.

ماده76- دانش آموزان متخلفي كه راهنمايي‌ها و چاره جويي‌هاي تربيتي، در آنها مفيد و موثر نمي افتد، با رعايت تناسب به يكي از روشهاي زير مورد تنبيه قرار مي گيرند:

1-      تذكر و اخطار شفاهي به طور خصوصي

2-     تذكر و اخطار شفاهي در حضور دانش آموزان كلاس مربوط

3-     تغيير كلاس، در صورت وجود كلاسهاي متعدد در يك پايه با اطلاع ولي دانش آموز

4-     اخطار كتبي و اطلاع به ولي دانش آموز

5-     اخراج موقت از مدرسه با اطلاع قبلي ولي دانش آموز، حداكثر براي مدت سه روز.

6-     انتقال به مدرسه ديگر

ماده 77- اعمال هر گونه تنبيه ديگر از قبيل اهانت، تنبيه بدني و تعيين تكاليف درسي جهت تنبيه ممنوع است و در اعمال تنبيهات نبايد بين دانش آموزان تبعيض و استثنايي قائل شد.

ماده 78-  اعمال تنبيه مندرج در بندهاي 1و2 بر عهده معلم و مربي مربوط و بند3 برعهده مدير و بندهاي 4و5 پس از موافقت شوراي مدرسه بر عهده مدير است. در مورد بند6 علاوه بر تاييد شوراي مدرسه، اخذ موافقت اداره آموزش و پرورش نيز ضروري است.

ماده 79 - مربوط به دبيرستان مي باشد.

تبصره ـ در مواردي كه لازم است ولي دانش آموز در جريان تخلف فرزندش قرار گيرد، بايد قبلاً حساسيتهاي ولي بررسي و آنگاه با روش مناسب او را در جريان رفتار فرزندش قرار داد.

ماده80- در صورتي كه دانش آموزي به علت تخلف از مدرسه‌اي به مدرسه ديگر منتقل شود و نهايتاً تشخيص داده شود كه نظم آموزشي و تربيتي را بر هم مي زند و موجب انحراف و گمراهي دانش آموزان ديگر مي شود ، با تاييد شوراي مدرسه و موافقت اداره آموزش و پرورش مربوط در نوبت اول از حضور در مدارس منطقه يا ناحيه آموزشي مربوط و براي نوبت دوم تا مدتي كه سازمان آموزش و پرورش استان تعيين مي نمايد، از حضور در كليه مدارس محروم مي شود و از اولياي او خواسته مي شود كه تعليم و تربيت فرزند خويش را بيرون از مدرسه بر عهده گيرند.

ماده81- اعمال تنبيهات انضباطي مقرر در اين آيين نامه بايد با رعايت نكات زير انجام پذيرد:

1-      تنبيه انضباطي بايد روشنگرانه و اگاه كننده باشد.

2-     به شرايط جسمي و رواني ، سني، خانوادگي و اجتماعي دانش آموز توجه شود.

3-     تنبيه با تخلفي كه دانش آموز مرتكب شده، متناسب باشد و ترتيب و تدريج در اجراي تنبيه رعايت شود.

4-     خيرخواهي مدرسه براي دانش آموز و ولي او بيان و روشن شود.

5-     فاصله زماني بين وقوع تخلف و اجراي تنبيه، نزديك و منطقي باشد.

6-     شيوه‌هاي جبران تخلف به دانش آموز ارائه گردد و از او خواسته شود كه خطا و تخلف خود را جبران كند.

7-     در اجراي تنبيه، آبروي دانش آموز حفظ شود و از تنبيه در حضور جمع جز در موارد ضروري اجتناب گردد.

وظايف مدرسه در ارتباط به مقررات انضباطي:

ماده83- تنبيه و تشويق اعمال شده و نتيجه آن در رفتار دانش آموز بايد در دفتر انضباطي دانش آموزان درج شود و در تعيين نمره انضباط وي مورد توجه قرار گيرد.

تبصره ـ سوابق تخلف و تنبيه دانش آموز در پايان هر سال تحصيلي امحاء خواهد شد تا سابقه نامناسبي براي دانش آموز باقي نماند.

ماده84- چنانچه دانش آموزي به اتهام جرمي از طريق مراجع قضايي بطور موقت بازداشت شود، پس از ازادي شوراي مدرسه نحوه ادامه تحصيل وي را تعيين مي كند كه پس از تاييد اداره آموزش و پرورش اجرا مي شود. مدت بازداشت دانش آموز به عنوان وقفه تحصيلي محسوب مي‌شود.

ماده85- مدير مدرسه موظف است با همكاري معلمان، مربيان و شوراي دانش آموزان، وظايف دانش آموزان و چگونگي تشويق‌ها و اجمالي از تنبيه‌هاي پيش بيني شده در اين آيين نامه را به تناسب سن و فهم دانش آموزان و به اقتضاي شرايط، به آنان آموزش دهد.